Министарство правде
Републике Србије

Пословник комисије

Jan 30, 2010

     Државна комисије за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. године, образована Закључкoм Владе 05 број: 02-4313/2009 од 9. јула 2009.године, на седници одржаној дана 15.12.2009.године, донела је

 

П О С Л О В Н И К

 Државне комисије  за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. године

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


     Овим пословником уређују се организација и начин рада Државне комисије  за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. године (у даљем тексту: Комисија) и друга питања која су од значаја за њен рад.

     За наступање у јавности Комисија може користити краће име Државна комисија за тајне гробнице убијених после септембра 1944.

 

Члан 2.

     Задатак Комисије је да истражи, пронађе и обележи све тајне гробнице у којима се налазе посмртни остатци страдалих после ослобођења 1944. године и то тако што ће: 

     - да преузме посао лоцирања и обележавања свих гробних места као и да утврди тачан број страдалих лица од септембра 1944. године;

     - да за локације за које се пронађе довољно информација по могућству  изврши ексхумацију и персоналну идентификацију страдалих лица; ексхумације ће се вршити искључиво у складу са законом и важећим прописима. Све захтеве за ексхумацију Комисија ће проследити надлежним органима;

     - да Министарству правде и Влади припреми и достави посебан извештај о свом раду.

 

Члан 3.

     Комисију у јавности  представљају председник Комисије (у даљем тексту: председник), секретар и кординатори одбора или лице које они овласте.

     За представљање података и налаза Комисије у јавности председник, секретар, координатори одбора или лице које они овласте морају добити сагласност Комисије или надлежног Одбора. 

 

Члан 4

     Седиште Комисије је у Београду.

 

Члан 5.

     Седнице Комисије су затворене за јавност.

 

Члан 6.

     Стручно-техничке и административне послове за потребе Комисије обављају секретар и заменик секретара  Комисије у сарадњи са Министарством правде.

 

Члан 7.

     Комисија остварује сарадњу са свим државним органима и институцијама и међународним организацијама.


II. ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

 Члан 8.

     Комисију чине председник, секретар и чланови.
     Комисија има стална и повремена радна тела.

 

Председник Комисије
Члан 9.

     Председник Комисије:

- представља Комисију;
- стара се о организацији и законитости рада и испуњења циљева Комисије, а за свој рад одговара Комисији;
- сазива седнице Комисије, предлаже дневни ред за те седнице и председава седницама;
- стара се о примени овог Пословника;
- потписује писмена у име Комисије;

     Председник може поједине своје дужности и овлашћења пренети на секретара Комисије.

     Председник може да одреди другог члана Комисије да обавља његове дужности у периоду док су он и секретар одсутни.

     Председник може да овласти секретара Комисије да потписује писмена Комисије која се односе на свакодневна оперативна питања.

 

Секретар комисије
Члан 10


Секретар Комисије:

- представља Комисију у јавности;
- организује и усклађује оперативне послове и рад одбора и других радних тела Комисије;
- организује и обезбеђује делотворан рад Комисије, а за свој рад одговара Комисији;
- помаже председнику у обављању задатака потребних за ефикасан и делотворан рад Комисије;
- замењује председника за време његове одсутности или спречености да обавља ту дужност, са овлашћењима која има председник Комисије.


Права и дужности члана Комисије
Члан 11


     Чланови Комисије имају следећа права и дужности:

- да редовно присуствују седницама Комисије, изузев у случајевима оправданог изостанка о чему су дужни да унапред обавесте председника или секретара Комисије;
- да учествују у расправи о сваком питању које је на дневном реду и гласају, по свом уверењу, о сваком предлогу о коме се одлучује на седници Комисије;
- да обављају све дужности и задатке одређене од стране Комисије, а посебно да учествују у седницама одбора, стручних тимова, састанцима радних група итд.;
- да чувају тајност података које је Комисија одредила  тајним и оних података који се по закону сматају службеним тајном;
- да без претходног договора са члановима Комисије, председником и секретаром не откривају информације које се односе на процес рада Комисије.
- поступак за брисање из чланства Комисије покреће се у случају када члан најмање три пута ноправдано изостане и не обавести председника или секретара Комисије или у случају тежег прекршаја правилника

 

Седница Комисије
Члан 12


     Седницу Комисије сазива председник Комисије, најкасније 5 дана пре њеног почетка. Уз позив се достављају и предлог дневног реда, записник с претходне седнице и материјали за седницу.

     У изузетним случајевима Седница Комисије може се сазвати и на други начин.

     Седнице су затворене за јавност, ако у конкретном случају председник друкчије не одреди. О току седнице води се записник.

 

Лица која по потреби присуствују седници
Члан 13


     Председник може да позове на седницу и представнике других органа, институција или организација.

     На седницу може да позове и стручњаке за одређена питања да би изнели своја мишљења. Лица која присуствују седници а нису његови чланови могу учествовати у расправи, али не и у доношењу његових одлука.

 

III. РАДНА ТЕЛА КОМИСИЈЕ

Стална тела Комисије
Члан 14


     Стална тела Комисије су: 1. Одбор за истраживање и евидентирање тајних гробница  2. Одбор за потврђивање и ексхумацију тајних гробница

     Одбор има свог кординатора који сазива  и води седнице одбора  у његовом одсуству овлашћује се неко од чланова

     Седнице одбора се одржавају према потреби које намеће динамика рада и сазивају се на захтев чланова одбора

     Одбор по овлашћењу Комисије самостално организује рад на пословима који су му поверени.

     Одбор за потребе свог рада може ангажовати стручне и техничке сараднике, радне групе, институције итд.

     Кординатор одбора представља Комисији  план рада који је усвојен на одбору. Кординатор реферише комисији о резлутатима рада одбора и  представља резлутате рада одбора у јавности.

     Одлуке на одбору се доносе простом већином гласова а кворум чини половина присутних чланова.

     Административно техничке и стручне послове за потребе сталних радних тела обављају чланови тих тела.

 

Повремена тела
Члан 15


     Комисија може образовати повремена тела за разматрање и обављање појединих послова из своје надлежности. Повремена радна тела образују се као пододбори, стручни тимови или радне групе.

     Комисија одлуком о формирању повременог радног тела одређује његов састав, кратак опис задатака, дужности и права, начин рада и време за реализацију постављеног задатка.

     Председник повременог радног тела је члан Комисије.

     Комисија може именовати стручњаке који нису чланови Комисија да учествују као саветници у повременом радном телу.

     Председник повременог радног тела је одговоран за припремање дневног реда за сваки састанак, вођење састанка, контролу записника, те да редовно или на захтев било којег члана Комисије извештава Комисију о предузетим активностима.

     У раду повременог радног тела учествује представник Комисије који је одговоран за вођење записника.

     Административно техничке и стручне послове за потребе повремених радних тела обављају чланови тих тела.

 

IV. НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 16


     Комисија ради и одлучује на седници.

     Редовне седнице Комисија одржавају се најмање једном месечно.

     Седница Комисија може да траје дуже од једног дана.

     Ванредну седницу Комисије сазива председник када оцени да је то неопходно ради решавања хитних питања или на предлог најмање 1/3 чланова Комисије

 

Ток седнице
Члан 17


     Седницом председава председник, а у случају његове одсутности секретар.

     Председавајући отвара седницу Комисије, утврђује да ли постоји већина потребна за рад и одлучивање (кворум) и обавештава који су чланови најавили и правдали одсуство и ко је позван да присуствује седници.

     Ако није присутна већина чланова Комисије, председавајући одлаже седницу и одређује време кад ће она бити одржана.

 

Члан 18


     Пошто председавајући отвори седницу, утврђује се њен дневни ред.

     Сваки члан Комисије може да затражи да се предложени дневни ред измени или допуни и дужан је да тај предлог образложи.

     Потом, председавајући ставља на гласање измењени или допуњени предлог дневног реда. Изузетно, председник може да предлаже измене или допуне дневног реда до краја седнице.

     Председавајући може извршити измену редоследа разматрања појединих тачака дневног реда или објединити расправу о појединим тачкама дневног реда.

 

Члан 19


     Пошто се утврди дневни ред седнице Комисије, усваја се записник с претходне седнице.

     Члан Комисије може да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на самој седници. О основаности примедби Комисија одлучује одмах, закључком.

     Председавајући Комисије констатује да је записник усвојен без примедби, односно са изменама које су прихваћене.

 

Члан 20


     На седници Комисије нико не може да говори пре него што затражи и добије реч од председавајућег.

     Члан Комисије и други учесник у раду седнице може да говори само о питању које је на дневном реду, а о истом питању, по одобрењу председавајућег може да говори више пута.

     На почетку расправе о поједином питању, овлашћени члан Комисије или секретар Комисије даје обавештења или објашњења потребна за одлучивање Комисије.

 

Одлучивање
Члан 21


     Комисија пуноважно ради и одлучује на седници на којој је присутна најмање половина њених чланова.

     Комисија одлучује већином гласова присутних чланова.

     Јавно се гласа дизањем руке, а члан Комисије изјашњава се "за" предлог, "против" предлога или се уздржава од гласања.

     Чланови Комисије се прво  изјашњавају - ко је за предлог, затим - ко је против предлога, и на крају - ко се уздржава од гласања.


     Након обављеног гласања председавајући закључује гласање и саопштава резултат гласања.

Записник
Члан 22


     О свакој седници Комисије води се записник који се члановима Комисије доставља уз предлог дневног реда за наредну седницу.

     У записник се уписује: редни број и датум седнице, ко је председавао седницом, време, присутни и одсутни чланови Комисије, остали који су присуствовали седници, дневни ред седнице, кратак сажетак дискусије, како је одлучено о свакој тачки дневног реда.

     Секретар одређује члана који присуствује седницама Комисије и израђује записник.

     Записник потписује председавајући седници и члан који је записник водио.

 

Члан 23


     Усвојени записници са свим материјалима са седнице здружују се по седници као један предмет, одлажу и чувају трајно као део архиве Комисије.

     О свој документацији, радним материјалима и архивској грађи релевантној за рад Комисије стараће се Институт за савремену историју у Београду.

 

Члан 24


     Записник са седнице Комисије по правилу није доступан јавности.

     Комисија може одлучити да записник или одређени делови записника буду доступни јавности.

 

V. ЈАВНОСТ РАДА


     Лица овлашћена да представљају Комисију и да износе релевантне податке у јавности су председник, секретар и кординатори одбора или лице које они овласте.

     За представљање података и налаза Комисије у јавности председник, секретар, координатори одбора или лице које они овласте морају добити сагласност Комисије.

     У јавност се неће износити подаци и чињенице чија је обрада или провера у току.

 
     Јавност рада Комисије остварује се:

- одржавањем конференција за новинаре;

- издавањем званичих саопштења средствима јавног информисања (саопштења за јавност)

- наступима у средствима информисања овлашћених чланова Комисије

 

VI. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 25


     Пословник се мења и допуњује одлуком.

     Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника може поднети председник или члан Комисије

     Предлог се подноси у облику у коме се доноси одлука и мора бити образложен.

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26


     Поједина питања која се односе на рад Комисије , а која нису уређена овим пословником, могу се уредити посебном одлуком или закључком Комисије.

 

Члан 27.


     Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Председник Комисије